Open
If Else Karar Mekanizması

Karşılaştırma Operatörleri

 • < küçüktür
 • <= küçük esit
 • > büyüktür
 • >= büyük eşittir
 • == esittir
 • != eşit değildir
 • && ve
 • || veya

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  int Not = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

  if (Not >= 50)
  {
  //Yukarıdaki Koşul saglanırsa Bu Blog Calısır
  lblsonuc.Text = "Geçtin"; 
  }
else
{
  //Yukarıdaki Koşul saglanmas ise bu blog Calısmaz
  lblsonuc.Text = "Kaldın";
}
}
Ternary If

Aşagıdaki if else yazımıyla bir üst satırdaki kot aynı işlevi yapar
Ternaryif yazımı tek satırda atama yapmamızı böylece 3 satır az yazmış oluruz..

 label1.Text = (textBox1.Text == "reese") ? "Merhaba " : "Sen kimsin"; 
if (textBox1.Text == "reese")
{
  label1.Text = "Merhaba";
}
else
{
  label1.Text = "Sen kimsin";
}
.
Tek satırda if-else yazımına Ternary If denir.
? if anlamına geliyor
: else anlamına geliyor
(txtBox1.Text == "ak") ? "Işık rengidir" : "Değildir";
<Repeater - DataKontrol de örnek:  
<a href='<%# Eval("UniqueID").ToString() == "1" ? "/sayfa1/"+Eval("PostID")+"/"+Eval("TitleUrl") :"/sayfadefault.aspx"' runat="server">
<%# Eval("IsActive").ToString() == "True" ? "<div style=\"color: DeepSkyBlue;\">Aktif</div>" :"<div style=\"color: OrangeRed;\">Pasif</div>"%>
dışarıdan girilen deger admin se 1 değilse 0 döndürüp mboxta gösterin TernaryIf ile..
int deger = 0;
deger = (textBox1.Text == "admin") ? 1 : 0;
     
  
int Sayi = int.Parse(textBox1.Text); 
string mesaj = (Sayi % 2 == 0) ? "Sayı çifttir" : "Sayı tektir";

     
bool secildiMi = checkBox1.Checked; 
string KMesaji = (secildiMi == true) ? "Kayıt oldu" : "Mail listesine kayıt yok";

 bool deger = (textBox1.Text == "reese") ? true : false;
  

If Else ile Tahmin Oyunu

int rastgeleSayi = 0;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
     
    Random rnd = new Random();
    rastgeleSayi = rnd.Next(0, 20);
     
}
   
   
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);

if (rastgeleSayi > sayi)
{

  lblsonuc.Text = "Daha büyük bir sayı giriniz.";
}
else if (rastgeleSayi < sayi)
{
  lblsonuc.Text = "Daha küçük bir sayı giriniz";

}
else
{
  lblsonuc.Text = "Kazandınız.";

}
  
}
  Sifariş Örneği


     //Kitap siparişi alacağım.
    //Kitabımın birim fiyatı 12.50M
    //Dışıardan sipariş miktarını alıcaz.
    //Eğer sipariş miktarı 25'in altındaysa birim fiyata %5 indirim
    //Eğer sipariş miktarı 25-50 aralığındaysa birim fiyata %10 indirim
    //Eğer sipariş miktarı 50'den fazlaysa birim fiyata %15 indiirim
    //Son olarakta sipariş miktari * indirimli birim fiyatı formülüylede toplam miktarı göstericez...

    //20 sipariş 237,5
    //40 sipariş 450
    //60 sipariş 637,5
    decimal birimFiyat = 12.50M;
    decimal IndirimliFiyat;
    decimal Toplam;

    int SiparisMiktari = Convert.ToInt32(txtSiparisMiktari.Text);

    if (SiparisMiktari > 50)
    {
      IndirimliFiyat = birimFiyat * 0.85M;
      Toplam = IndirimliFiyat * SiparisMiktari;
      lblsonuc.Text = Toplam.ToString(); 
    }
    else if (SiparisMiktari > 25 && SiparisMiktari < 50)
    {
      IndirimliFiyat = birimFiyat * 0.90M;
      Toplam = IndirimliFiyat * SiparisMiktari;
      lblsonuc.Text = Toplam.ToString(); 
    }
    else if (SiparisMiktari > 0 && SiparisMiktari < 25)
    {
      IndirimliFiyat = birimFiyat * 0.95M;
      Toplam = IndirimliFiyat * SiparisMiktari;
      lblsonuc.Text = Toplam.ToString(); 
    }
  }
  .
  <asp:TextBox runat="server" ID="txtBox1"/> ak mı kara mı ? <asp:Label ID="lblResult" runat="server" />  <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Renk Bildir" OnClick="button1_Click" /><br /> 
  <script type="text/javascript" runat="server" > 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (txtBox1.Text == "ak")
    {
      lblResult.Text = "Işık";
    }
    else
    {
      lblResult.Text = "No comment for this color";
    }
    lblResult.Text = (txtBox1.Text == "kara") ? "Karanlık" : "No comment for this color";
  }
  </script>
  .
  <asp:TextBox runat="server" ID="txtBox2"/> Bir sayı girin <asp:Label ID="lblOutput" runat="server" />  <br />
  <asp:Button ID="Button2" OnClick="Button2_Click" Text="Sayı Bildir" runat="server" />
  <script runat="server">
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string mesaj = (int.Parse(txtBox2.Text) % 2 == 0) ? "Sayı çifttir" : "Sayı tektir";
      lblOutput.Text = mesaj;  
    }
  </script>

  .

  <asp:Button Text="Buton" ID="buton4" OnClick="buton4_Click" runat="server" />
  <asp:Label ID="lbl_Name" runat="server" />
  <asp:Label ID="lblMale" runat="server" Text="Bay" Visible="false" />
  <asp:Label ID="lblFemale" runat="server" Text="Bayan" Visible="false"/> 
  
   <script runat="server">
    SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["cnn"].ConnectionString);
    protected void buton4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string query1 = "select ID,Name,IsActive from Tbl_1Table where ID=1";
      SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(query1, con);
      DataSet dsd = new DataSet();
      sda.Fill(dsd, "me");
      int n1 = dsd.Tables["me"].Rows.Count;
      if (n1 > 0)
      {
        lbl_Name.Text = dsd.Tables["me"].Rows[0]["Name"].ToString(); 

        string sgender = dsd.Tables["me"].Rows[0]["IsActive"].ToString();
        if (sgender == "1") { lblMale.Visible = true; }
        else { lblFemale.Visible = true; }
      }
    } 
  </script>

02.02.2020